trananhtuan.com
8 đòn bẩy trong kinh doanh mà bạn nên biết » Trần Tuấn
1. OPT: other people time. Sử dụng thời gian của người khác. Chúng ta mỗi người chỉ có 24h một ngày như nhau, tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng giá trị để đổi lấy thời gian của người khác để làm việc của ta. Quản trị công việc thay vì nói …