trananhtuan.com
5 điều chủ doanh nghiệp phải thuộc nằm lòng để có "NHÂN HÒA" » Trần Tuấn
Nhân sự có lẽ là vấn đề đau đầu nhất của các chủ doanh nghiệp, doanh nghiệp lớn đau đầu theo kiểu “Lớn”, doanh nghiệp nhỏ đau đầu theo kiểu “Nhỏ” nhưng tựu chung là “Đau đầu”. Trước khi đi sâu hơn về 5 điều đúc rút và trải nghiệm thì tôi cũng xin chia …