traiphieu.com
Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2019: Tập trung đẩy mạnh các lĩnh vực trọng yếu. - Kinh Doanh Tài Sản BONDS
Tìm kiếm đối tác chiến lược, huy động vốn, có chính sách đãi ngộ đặc biệt đối với các nhà toán học phát triển thuật toán NKT Oscillator