traiphieu.com
KINH DOANH TÀI SẢN BONDS trở thành cổ đông chiến lược thương hiệu sản xuất HƯƠNG TRẦM TÂM LINH - Kinh Doanh Tài Sản BONDS
Năm 2012, KINH DOANH TÀI SẢN BONDS đã chính thức xong thủ tục pháp lý trở thành cổ đông chiến lược của thương hiệu SẢN XUẤT TRẦM TÂM LINH.