traiphieu.com
Công cụ phái sinh: Quyền lựa chọn (Option), Quyền mua trước (right),Chứng quyền (warrants), Hợp đồng kỳ hạn, Hợp đồng tương lai - Kinh Doanh Tài Sản BONDS
Kinh Doanh Tài Sản Bonds