trailingabroad.com
Lemur at the Kanha National Park, Madhya Pradesh, India