touch21bj.wordpress.com
[Twitter] Minzy (May 07, 2012)
Source: Minzy’s twitter Eng-trans: Eromaknae Viet-trans: GN@Touch2NE1 ” Cô gái với chiếc vòng cổ ngọc trai!?! “