touch21bj.wordpress.com
[Me2day] CL (April 27, 2012)
Source: CL’s me2day Eng-trans: Kristinekwak@Twitter Viet-trans: GN@Touch2NE1 ” Đến xem bài giảng của Jean Charles de castelbajac 4 giờ tại Hongdae!! Tôi cũng đi nữa^^ ” —&#8…