touch21bj.wordpress.com
[Twitter] Minzy (April 24, 2012)
Source: Minzy’s twitter Viet-trans: GN@Touch2NE1 ” Hôm nay là sinh nhật Dougie bé bỏng của tôi!!!>_