touch21bj.wordpress.com
[Me2day] Dara (April 23, 2012)
Source: Dara’s me2day Eng-trans: Kristinekwak@twitter Viet-trans: GN@Touch2NE1 ” Tada~!! Mấy tấm bảng này là do 2NE1 làm để cổ vũ cho giám đốc!!+.+ Chúng tôi kết hợp tất cả ý kiến của n…