touch21bj.wordpress.com
[Me2day] Dara (April 17, 2012)
Source: Dara’s me2day Eng-trans: Belle@Welovedara Viet-trans: GN@Touch2NE1 ” Jjangmae vs Dara!!! Jjangmae, người sẽ chạy khi có thức ăn mời gọi, đang ở làn thứ nhất! Khi Blackjack gọi! …