touch21bj.wordpress.com
[Twitter] Minzy (April 03, 2012)
Source: Minzy’s Twitter Eng-trans:: nyldeabcd@YGLadies.com Viet-trans: GN@Touch2NE1 ” Bức ảnh này mang một cảm giác rất đặc biệt. ke ke “