touch21bj.wordpress.com
[Twitter] Minzy (April 01, 2012)
Source: Minzy’s me2day Viet-trans: GN@Touch2NE1 ” Tạm biệt Kobe!! Tôi chuẩn bị đi đến Tokyo!! Vui chơi nào Tokyo!!:) Bùng nổ sân khấu nào!! “