touch21bj.wordpress.com
[Twitter] Will.I.Am 29/02/2012
Source: Will.I.Am’s twitter Viet-trans: GN@Touch2NE1 “Bánh sinh nhật Song ngư cho CL ở Seoul, Hàn quốc.. tại phòng thu của YG cùng với 2NE1 đang thu âm”