touch21bj.wordpress.com
[Twitter] DJPOET 29/02/2012
Source: poetnamelife Viet-trans: GN@Touch2NE1 “Gửi lời cám ơn đặc biệt đến 2NE1! Ca khúc được hoàn thành rất tuyệt vời!!” Minzy retweets Poet: D.O.P.E!!“@poetnamelife:…