touch21bj.wordpress.com
[Me2day] Dara updates 29.09.11
Source: Dara’s Me2Day (www.me2day.net/21dara) Translated by: BlackjackBelle@OhDara/ SlaveTranslator@WeLoveDara Vtrans: Hye Min @ touch2ne1 #1 Ngày mai là ngày Dadung tới bệnh viện~ Đây là nhật ký …