touch21bj.wordpress.com
[Article] Sandara hoàn thành ước mơ được biểu diễn ở Big Dome
Cre:ygladies V*trans by yummychoi@touch2ne1 Take it out with permission