touch21bj.wordpress.com
[Info] Don’t Cry và Lonely biểu diễn một lần duy nhất tại SBS Inkigayo (29.5)
Source: YG-Life Translated by: iamrekushi@LP2NE1 Vtrans by NgocNamBJ.