touch21bj.wordpress.com
[Info] Lonely trên top MV được yêu thích ở utube và đã đạt trên 1 triệu view
Source: 2NE1 Official Youtube, youtube.com Caps by tazanya @ygladies.com