touch21bj.wordpress.com
[26.04.11] YG Life update
Link: E-trans by DC2NE1 V-trans Hye Min@touch2ne1 “Mọi người có muốn xem live bài “Don’t cry” của Park Bom ko?”