touch21bj.wordpress.com
[Info] Top 5 CD của thần tượng theo bình chọn của các nhà phê bình âm nhạc
Source: Dazed Korea via forevershiningshinee Translation: jujugal Credits:HelloKpop + devotedtothesun Shared by 21bangs Vtrans by Hye Min@touch2ne1