touch21bj.wordpress.com
[26.04.11] Top 10 thần tượng nữ gợi cảm nhất của KPop theo bình chọn của MTV Korea
Source: mtvk.com Thanks to: xoxo2shy@twitter Shared by 21bangs V-trans by Hye Min@touch2ne1