torun24.tv
Konferencja o Odpadach – zapowiedź
14 marca odbędzie się Konferencja Naukowa „Problemy interpretacyjne Ustawy o odpadach oraz Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach’, która jest organizowana przez Europejskie Stowarzysze…