tomerpersico.com
שירה זו שאינה ערווה
ולמה זו זכותה וחובתה של המדינה להבהיר זאת השבוע מציינים בעולם את שבוע זכויות האדם, ובארץ יצעד בפעם השלישית, ב-9 בחודש, מצעד זכויות האדם. ברשימה הקצרה הזו אנצל את ההזדמנות כדי לנסות לומר כמה דברים ל…