tomerpersico.com
המצור על כתבי הרב קוק ומשט לנבוכי הדור
מעט על המתח בין דת למדע שעולה מתוך הפרשה האחרונה החיבור הנסתר (קרי, מוסתר) של הראי"ה קוק, "לנבוכי הדור", גרם לאחרונה מבוכה זוטא בחוגי תלמידיו-מוקיריו, כפי הנראה משום שהרב מביע בו רעי…