tomerpersico.com
"כולו גנוז באור אלוהות" – על הספר "השלב האחרון: מחקרי החסידות של גרשם שלום"
"החסידות היא עדיין המשאב החשוב ביותר להתחדשות רוחנית בתחום היהדות" – חביבה פדיה, הנספח למאמר הראשון בספר בראשית המאה העשרים רבים פיקפקו שקיימת מיסטיקה יהודית. היהדות נחשבה לדת של חו…