tomerpersico.com
הכוהנים החדשים
המילים "כהן" ו"מכשף", שהיום פעור ביניהן בשבילנו תהום עמוק, היו פעם קרובות הרבה יותר. ככל שמתקרבים אל האב הקדמון שלהן, השמאן, הולכות שתי דמויות אלה ומשתפות ביניהן מאפיינים רבים י…