toferethalomot.com
זמן נייר במקום זמן מסך- חלבלובון
לו הייתי מנסה למדוד כמה זמן אני מול נייר וכמה זמן מול מסך, ביום, מה הייתי מגלה? הייתי מגלה שבימים שבהם היה לי יותר זמן נייר, יצרתי יותר. ציירתי. קראתי. שיחקתי. והילדים שלי? זמן הנייר שלהם הולך ומצט…