toferethalomot.com
דגים לשבת
מעשה בשלושה תותים יותר מדי רכים יותר מדי מתוקים ועם דחף עז להתפרסם להיות מישהו ולהצטלם. הלכו השלושה בשקט אלי וביקשו- צלמי אבל לא יותר מדי. הדלקתי מנורה, יצרתי אווירה, ואז התות התינוק התחצף וא…