toferethalomot.com
מצלמת מתוך שינה
אני חיה ונושמת את רקמת הטבע שסביבי את האור הנופל וחוזר את הזוית הנעימה של הצל מסתבר שאני מצלמת גם בחלום ובבוא האור אל עיני אני מחפשת את שצילמתי בחלומותיי.…