tligradio.org
परमेश्वरको प्रसंसा होस दुखी र पीडितहरु माथी कृपा राख्नुभएकोमा | ईश्वरमा सत्य जीवन Radio
परमेश्वरको प्रसंसा होस दुखी र पीडितहरु माथी कृपा राख्नुभएकोमा र मलाई उचाल्नु भएकोमा परमेश्वरको प्रसंसा होस मलाई मृत्यूबाट उठाउनुभएकोमा परमेश्वरको महिमा होस हामीलाई सारा मार्गमा दृष्टबाट बचाउँदै अवतरण