tinhkiem.net
Thiếu Thất Sơn - TLBB Tình Kiếm
Quý bằng hữu thân mến! Cái Bang gần đây nổi lên một vị bang chủ tên Trang Tụ Hiền thách thức thiên...