tinconggiao.org
Giáo Phận Đà Lạt: Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh Kế Nhiệm Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Đà Lạt | Báo Công Giáo
Tân Giám mục chính tòa Giáo phận Đà Lạt Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Tòa Thánh tại Singapore kiêm Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại …