timjar.wordpress.com
محیط زیست ایران و بحران دریاچه ارومیه در گفتگوی تلویزیونی با مهرداد مهرپور محمدی
مهرداد مهرپور محمدی در این برنامه در باره مسایل زیست محیطی ایران و نقش حکومت ضدانسانی و غارتگر جمهوری اسلامی در تخریب و نابودی محیط زیست و نیز بحران دریاچه ارومیه(دلایل بروز، سیاست ها و برنامه های …