tibetan-translations.com
The Dhāraṇī of the Blazing Uṣṇīṣa
།ན་མཿ ས་མནྟ་བུདྡྷ་ནཱཾ། ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་ཤཱ་ས་ནཱ་ནཱཾ། ཨོཾ་ཁ་ཁ། ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ།ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ། པྲ་ཛྭ་ལ་པྲ་ཛྭ་ལ། ཏིཥྛ་ཏིཥྛ། ཕཊ་ཕཊ། སརྦ་དུ་ར་ནི་མི་དྷི་དུ་སྭཱཧཱ། ཤིནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། NAMAḤ SAMANTA BUDDHANĀṂ…