tibetan-translations.com
Ornament for Bringing Joy to the Faithful: A Syllable-by-Syllable Commentary for Dispelling Doubts Regarding the Name Mantra of His Holiness the 14th Dalai Lama, by Géshe Ngagi Wangchuk
OṂ ĀḤ GURU VAJRADHARA BHAṬṬĀRAKA MAÑJUŚRĪ VĀGINDRA SUMATI JÑĀNA ŚĀSANADHARA SAMUDRA ŚRĪBHADRA SARVA SIDDHI HŪṂ HŪṂ