tibetan-translations.com
Uṣṇīṣa of the Garuḍa, King of Birds: A Long Life Prayer for Émaho Rinpoché (Khenchen Lama Pelgyeypa Dorjé Rinpoché)
༄༅།།ཨེ་མ་ཧོ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་བྱ་རྒྱལ་ཁྱུང་གི་གཙུག་ཏོར།། Uṣṇīṣa of the Garuḍa, King of Birds: A Long Life Prayer for Émaho Rinpoché (Khenchen Lama Pelgyeypa Dorjé Rinpoché) Tibetan title: e ma h…