thongtinphapluatdansu.edu.vn
PHÂN BIỆT HỢP ĐỒNG CÓ HIỆU LỰC VỚI HỢP ĐỒNG ĐÃ HOÀN THÀNH - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
CHU XUÂN MINH – Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Trong bài viết “Phân biệt thời điểm có hiệu lực của hợp đồng với thời điểm chuyển quyền sở hữu” (Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử ngày 30/9/2019), tác giả đã nêu vấn đề có quy định khác nhau về giải …