thongtinphapluatdansu.edu.vn
MÔ HÌNH QUẢN LÝ TÒA ÁN, THẨM PHÁN, CÁN BỘ TÒA ÁN TẠI CỘNG HÒA PHÁP - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
1. Điều 64, Hiến pháp 1958 của Cộng hoà Pháp quy định: “Tổng thổng đảm bảo cho sự độc lập của các cơ quan tư pháp. Hội đồng thẩm phán tối cao có trách nhiệm giúp tổng thống thực hiện nhiệm vụ này“. 2. Thành phần và cơ chế hoạt động của Hội đồng thẩm …