thongtinphapluatdansu.edu.vn
MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ PHÁP LUẬT PHÁ SẢN CỦA CỘNG HÒA PHÁP VÀ THẢO LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN DỰ THẢO LUẬT CỦA VIỆT NAM - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
Thẩm phán JÉRÔME DEHARVENG – Bộ Tư pháp, Cộng hòa Pháp Với sự tham gia thảo luận của Luật sư HUBERT DE FREMONT Trước hết, tôi xin trình bày một số vấn đề chung trong lĩnh vực pháp luật về phá sản doanh nghiệp với các nguyên tắc chung để xử lý các trường hợp …