thongtinphapluatdansu.edu.vn
VIỆC ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VỚI KHÁCH HÀNG VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT LIÊN QUAN - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
VỤ PHÁP CHẾ – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1. Về thế chấp để bảo đảm nghĩa vụ của bên thứ ba Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba là một hợp đồng bảo đảm bằng tài sản của bên thứ ba để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ …