thongtinphapluatdansu.edu.vn
CHẾ ĐỘ HÔN SẢN PHÁP ĐỊNH: MỘT SỐ BẤT CẬP VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
TS. NGÔ THANH HƯƠNG – Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 1. Khái niệm và bản chất pháp lý của chế độ hôn sản pháp định Theo quan niệm của các nước theo hệ thống Civil Law, kết hôn tạo ra những hậu quả pháp lý về tài sản cho vợ chồng. Quy …