thongtinphapluatdansu.edu.vn
LUẬT CỦA CỘNG HÒA PHÁP VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG KHU VỰC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
LUẬT SỐ 83-675 NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 1984 Thiên I Phạm vi, đối tượng áp dụng Điều 1 Luật này điều chỉnh các loại doanh nghiệp sau đây: 1. Các đơn vị phi hành chính của Nhà nước hoạt động sản xuất kinh doanh, không kể các đơn vị mà trong đó cán bộ, …