thongtinphapluatdansu.edu.vn
PHÁP ĐIỂN HÓA - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
BERNARD PIGNEROL – Thẩm phán, Tham chính viện Cộng hòa Pháp Gérard Cornu đã định nghĩa: pháp điển hóa là “việc tập hợp và sắp xếp lại một cách có hệ thống tất cả các qui định pháp luật về một lĩnh vực, một ngành thành một bộ pháp điển và theo nghĩa rộng là …