thongtinphapluatdansu.edu.vn
MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÚC MẮC VỀ PHÁP LUẬT THỪA KẾ - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
NGUYỄN QUANG LỘC – Nguyên Thẩm phán TANDTC Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015 đã dành phần thứ tư để quy định về thừa kế, theo đó phần thứ tư bao gồm 04 chương và 54 điều (từ Điều 609- đến Điều 662). Tuy nhiên, nghiên cứu kỹ các quy định của BLDS về …