thongtinphapluatdansu.edu.vn
TỔNG QUÁT PHÁP LUẬT VỀ TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CỘNG HÒA PHÁP - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
GS. DENIS MAZEAUD – Đại học Paris II, Panthéon-Assas, Cộng hòa Pháp Pháp luật về trách nhiệm dân sự (TNDS) trong Bộ luật dân sự (BLDS) năm 1804 được quy định tất cả chỉ trong 5 điều khoản. Pháp luật TNDS trong BLDS năm 2011 vẫn được quy định trong những điều khoản đó, những thay …