thongtinphapluatdansu.edu.vn
MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG CỦA CỘNG HÒA PHÁP - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
GS. YVES-MARIE LAITHIER – Đại học Cergy-Pontoise, Cộng hòa Pháp I. Các nguyên tắc ký kết và thực hiện hợp đồng 1. Pháp luật thực định của Pháp Trước hết, chúng ta sẽ bắt đầu từ những quy định hiện hành của Pháp. Tôi sẽ nhận xét về cấu trúc của pháp luật hợp đồng …