thongtinphapluatdansu.edu.vn
BỘ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP THỪA PHÁT LẠI CỦA CỘNG HÒA PHÁP - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
CHƯƠNG I Nghĩa vụ chung gắn liền với chức năng, nhiệm vụ Mục I – Các quy tắc đạo đức nghề nghiệp chung Điều 1. Những quy định chung Với tư cách là công lại và căn cứ vào những lời tuyên thệ của mình, trong mọi trường hợp, Thừa phát lại phải tuân thủ …