thongtinphapluatdansu.edu.vn
BẢO HỘ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM: THỰC TIỄN VÀ THÁCH THỨC - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
TS. TRẦN KIÊN – Khoa Luật Đại học, Quốc gia Hà Nội 1. Chương trình máy tính và bảo hộ chương trình máy tính trên thế giới 1.1. Chương trình máy tính Chương tình máy tính (computer program) hay phần mềm máy tính (software) là một tập hợp các chỉ thị hoặc các câu lệnh …