thongtinphapluatdansu.edu.vn
NGHIÊN CỨU KINH TẾ TƯ NHÂN VIỆT NAM - NĂNG SUẤT VÀ THỊNH VƯỢNG - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
TS. LÊ DUY BÌNH – Chuyên gia kinh tế của Economica Viet Nam TÓM TẮT BÁO CÁO Năm 2017, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã được ban hành, khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân …